—- PERSBERICHT —-
Deventer, 12 juni 2015, nummer 35

SPORTBEDRIJF DEVENTER ZET GROTE STAP IN DE GOEDE RICHTING

DEVENTER – Ook in 2014 zag Sportbedrijf Deventer haar bezoekersaantallen stijgen. Uit het jaarverslag blijkt dat Sportbedrijf Deventer een positief jaarresultaat heeft behaald. Ondanks de bezuinigingen die voor de komende jaren op stapel staan, blijft Sportbedrijf Deventer investeren in de zwembaden en wordt er verder gewerkt aan het verstevigen van de vermogenspositie.

Het college van B&W heeft dinsdag de jaarrekening van het Sportbedrijf Deventer goedgekeurd. Wethouder Robin Hartogh Heys kijkt met tevredenheid naar het behaalde resultaat. “Het is goed om te zien dat de organisatie er in de breedte in is geslaagd om 2014 positief af te sluiten, mede dankzij meer bezoekers. Een topklassering op de lijst van daguitjes in Nederland bevestigt dat De Scheg een echte landelijke trekpleister is.”

Directeur Aschwin Lankwarden is het met de wethouder eens maar geeft tevens aan dat Sportbedrijf Deventer nog niet is waar het wil zijn. “We zijn er trots op dat we de begroting ruim hebben gehaald maar we zijn er nog lang niet. Ook de komende jaren zal Sportbedrijf Deventer onder druk staan als gevolg van bezuinigingen. Desondanks zien we nog volop kansen voor sport en ook sportverenigingen om binnen onze participatiemaatschappij de samenleving gezonder te maken. Denk daarbij aan sportbuurtcoaches die zich inzetten voor een gezonde leefstijl of vitale verenigingen als sociale ontmoetingsplekken voor inwoners van wijken of dorpen. Deze transitie vraagt wat van ons en van onze partners, maar we vertrouwen erop ook de komende jaren deze rol te kunnen blijven spelen.”

Horeca en bezoekersaantallen
Het positief resultaat komt ten gunste van het eigen vermogen en draagt bij aan de doelstelling van Sportbedrijf Deventer om de komende jaren een gezonde weerstandspositie te realiseren. De winstprognose is behaald en de omzet is gestegen, ondanks de bezuinigingsopgave vanuit de gemeente Deventer. De toename van de omzet kent verschillende oorzaken. De exploitatie van de horeca levert wederom een prima resultaat en zowel bij het zwemparadijs, de kunstijsbaan als het Borgelerbad zijn de bezoekersaantallen hoger dan voorgaande jaren. Ondanks een landelijke tendens waarin de bezoekersaantallen bij zwembaden dalen.

Duurzaamheidsmaatregelen
Daarnaast ziet Sportbedrijf Deventer een daling in de energiekosten als gevolg van haar duurzaamheidmaatregelen. Het zonnepark van De Scheg is in het voorjaar van 2014 geopend en verschillende maatregelen zijn uitgevoerd om uitstoot van schadelijke stoffen te beperken en het gebruik van energiebronnen te optimaliseren.

Investeringen
Naast de opgelegde bezuinigingen krijgt Sportbedrijf Deventer in 2015 te maken met onvoorziene investeringen die vanuit vernieuwde wet- en regelgeving noodzakelijk zijn. Tijdens een controle, uigevoerd door gemeente Deventer, op brand- en veiligheidsaspecten in zwembad De Scheg is geconstateerd dat de bestaande brandscheidingen door de veranderde wetgeving niet meer voldoen. Daarnaast moet er eerder dan verwacht aan het verwarmde instructiebad van De Scheg onderhoud worden gepleegd. De tegels van het instructiebad laten los en worden in de zomer van 2015 vervangen. Tot die tijd zijn er extra maatregelen genomen voor de veiligheid van de gasten. Ondanks de winst uit het boekjaar 2014 kan dit onverwachte groot onderhoud nog niet volledig uit de eigen reserves worden betaald. Door het opstellen van een begroting in meerjarenperspectief  en vernieuwde afspraken met gemeente Deventer, zal de liquiditeitspositie jaarlijks worden versterkt. De gemeente geeft een lening af voor de brandscheidingsmaatregelen met de taakstelling de lening weer terug te verdienen. Het vervangen van de tegels in het instructiebad zal Sportbedrijf Deventer al zelf bekostigen. Interesse in het jaarverslag 2015 van Sportbedrijf Deventer? Zie www.sportbedrijfdeventer.nl/jaarverslag